Poskytujeme množstevné zľavy. Pri nákupe nad 150 € použite zľavový kupón ZĽAVA3, nad 320 € kupón ZĽAVA7.
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 9-14 hod.)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 70 € a máte dopravu ZADARMO
Novinky
17.06.2022
ZELENÁ KÁVA
Najširší výber zelenej (nepraženej) kávy arabica na jednom mieste: Mletá zelená káva arabica, Kapsule zelená káva arabica, Zrnková zelená káva arabic... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
  1. Úvod
  2. Všetko o nákupe
  3. Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

Predávajúci

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

ZDRAVÝ OBCHOD - Solia, spol. s r. o. 
Česká 248, 468 41  Tanvald

IČO: 25431609
DIČ: CZ25431609

Sme plátci DPH.

Firma je zapísaná v OR vedeného Mestkým súdom v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 18014.

 

Spotrebiteľ

Registrovaný, prípadne neregistrovaný používateľ tohto systému má právo objednať si tovar v ponuke tohto internetového obchodu. Objednávku na našom internetovom obchode možu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok

 

I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.zdravyobchod.sk vyplnenou objednávkou cez e-shop, e-mailom alebo telefonicky.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Spotrebiteľ obdrží po odoslaní objednávky email, že objednávka bola prijatá a toto je zároveň jej potvrdenie pre spotrebiteľa.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku a to do 36h od jej uskutočnenia. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.


II. Dodacie lehoty

1. Miesto dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári .

2. Dodávka tovaru je spravidla odoslaná do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.

3. V prípade vzniku nečakanej situácie, a to že tovar nie je na sklade môže byť dodacia lehota dlhšia (po dohode s kupujúcim). Zákazníka informujeme emailom alebo telefonicky.

4. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a ponúkne mu iný, alternatívny tovar a oznámi mu predpokladaný termín dodania.

5. Zásielka tovaru obsahuje daňový doklad so všetkými náležitosťami.

 

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je maloobchodná. Ceny uvedené pri jednotlivých položkách tovaru v ponuke internetového obchodu www.zdravyobchod.sk môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy včas oznámená spotrebiteľovi.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu za objednaný tovar dobierkou alebo vopred prevodom na účet v Slovenskej sporiteľni, a. s., Medzilaborce, č. účtu: 0464114727/0900.  Ako variabilný symbol uveďte vždy číslo objednávky, ktoré Vám vygeneruje náš systém a zobrazí Vám ho spoločne s objednávkou. Spotrebiteľ má taktiež možnosť predávajúceho požiadať o vystavenie faktúry na zaplatenie prevodom.

3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné.

4. Objednaný tovar bude kupujúcemu zaslaný  prepravnou službou DPD alebo Zásielkovňou, podľa vlastného zvolenia

5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

6. Ceny tovaru sú uvedené v Eurách, vrátane DPH. Sme plátcami DPH.

 

IV. Prebevziatie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku a to do 24h od jej uskutočnenia. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Pokiať spotrebiteľ neprevezme alebo odmietne prevzatie tovaru bez uvedenia dovodu, predávajúci má právo požadovat náklady spojené s neprevzatím tovaru. Výška nákladov činí 10EUR.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 25% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybná

6. Predávajúci nezodpovedá za:

  • Poškodenie tovaru zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou
  • Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar sa nepovažuje za oprávnenú reklamáciu.

 

VI. Záruka

1. Ak spotrebiteľ po prevzatí tovaru zistí nejakú chybu alebo vadu, má právo reklamovať tovar písomne na emailovú adresu predávajúceho s presným popisom chyby, vady a pod., musí byť priložená kópia o kúpe tovaru.

2. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie tovaru treťou osobou.

 

VII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

3. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

4. Dôležité upozornenie:  fotky produktov zobrazené na stránkach www.zdravyobchod.sk  môžu byť čiastočne skreslené: farba, veľkosť tovaru alebo byť iba ilustračné

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 13. 6. 2018

 

Novinky z nášho blogu

Čajovník
30.09.2022
Čajovník
Čajovník pochádza z juhovýchodnej Ázie. Prvé písomné zmienky o čaji poznáme z tretieho storočia nl, však mnohé legendy rozprávajú o objavení čajovníka... čítať celé
História čaju
30.09.2022
História čaju
Najstaršia vierohodná zmienka o pití čaju pochádza z 3. storočia nl, ale podľa legiend ľudia objavili blahodárne účinky čaju už v 3 tisícročí pred nl.... čítať celé
Pestovanie čaju
30.09.2022
Pestovanie čaju
Čajovník (Camellia sinensis) sa pestuje v tropických až subtropických plantážach v nadmorskej výške až do 2100 m nad morom. V čím väčšej výške sa pes... čítať celé
Zber a spracovanie čaju
30.09.2022
Zber a spracovanie čaju
Štvrtým rokom po výsadbe sa pristupuje k prvému zberu, prvotriedny list však čajovník poskytuje ešte neskôr. Doba zberu je závislá na klimatických pod... čítať celé

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk